OBSŁUGA SPÓŁEKZARZĄDZANIE KRYZYSOWE RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃUPADŁOŚCI I LIKWIDACJE

KUPNO/SPRZEDAŻ SPÓŁEK


ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Proponujemy optymalne i skuteczne zarządzanie w kryzysowej sytuacji obejmujące:
- podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki,
- przygotowanie przedsiębiorstwa do upadłości lub układu,
- przeprowadzenie procedury likwidacyjnej, naprawczej, upadłościowej lub układowe,
- zarządzanie przedsiębiorstwem po odrzuceniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego,
- negocjacje z wierzycielami,
- windykacje dobrowolne i przymusowe,
- likwidację przedsiębiorstwa i wykreślenie z rejestrów. Oferujemy Państwu wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania procedur układowych i upadłościowych.
Podejmujemy również inwestycje kapitałowe, polegające na dokapitalizowaniu spółek.

Kupujemy lub przejmujemy udziały lub akcje w spółce, jednocześnie powołując nowe organy wykonawcze i nadzorcze.

Podejmujemy działania restrukturyzacyjne, ewentualnie likwidujemy spółkę.