OBSŁUGA SPÓŁEKZARZĄDZANIE KRYZYSOWE RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃUPADŁOŚCI I LIKWIDACJE

KUPNO/SPRZEDAŻ SPÓŁEK


UPADŁOŚCI I LIKWIDACJE

W ramach postępowania upadłościowego:
- inicjujemy postępowania upadłościowe i składamy stosowne wnioski, zarówno po stronie wierzycieli jak i dłużników, w tym także przeciwko ogłoszeniu upadłości jako dłużnik,
- zajmujemy się reprezentacją wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
- dbamy o zapewnienie jak najlepszych form zabezpieczenia wierzytelności naszych Klientów-wierzycieli, tak by w ramach postępowania upadłościowego znaleźli się oni w możliwie najwyższych kategoriach zaspokojenia, lub by ich wierzytelności były spłacane poza układem lub ze składników majątkowych wyłączonych z masy upadłości,
- negocjujemy takie zapisy umowne, które pozwolą naszym Klientom uzyskać możliwość wyegzekwowania należności w jak najwyższej wysokości na wypadek ogłoszenia upadłości,
- sporządzamy dokumenty odpowiadające przepisom prawa upadłościowego.

W ramach postępowania likwidacyjnego:
- wykonujemy cały niezbędny pakiet czynności zmierzający do zakończenia działalności spółki (zakończenie bieżących interesów, wypełnienie zobowiązań, ściągnięcie należności, spieniężenie mienia),
- sporządzamy projekty uchwał,
- sporządzamy dokumenty i wnioski do sądu rejestrowego,
- przygotowujemy wszystkie inne dokumenty niezbędne do zakończenia działalności,
- sporządzamy i weryfikujemy bilanse.

Istnieje możliwość przejęcia przez nas funkcji likwidatora lub organu upadłego. Właścicielom przedsiębiorstw proponujemy kompleksowe przygotowanie procesu likwidacji lub upadłości.