WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Windykacja należności odbywa się według sprawdzonych, skutecznych metod zmierzających do dobrowolnego uregulowania długu - egzekucja dobrowolna, a w przypadkach koniecznych przeprowadzamy sądowe postępowanie egzekucyjne - egzekucja przymusowa.
- odzyskujemy należności główne oraz wszelkie należności uboczne wynikających z odsetek, kar umownych, zastępstw procesowych i egzekucyjnych, innych uzasadnionych kosztów,
- preferujemy windykację polubowną (przedsądową), która jest zdecydowanie korzystniejsza zarówno dla wierzyciela jak i dłużnika,
- prowadzimy windykację sądową, obejmującą przygotowanie pozwów, prowadzenie spraw sądowych oraz poprowadzenie postępowania egzekucyjnego z udziałem komornika sądowego,
- zabezpieczamy wierzytelności windykowane na etapie procesowym lub ewentualnie na etapie przedsądowym.

Prowadzimy obrót wierzytelnościami:
- kupujemy wierzytelności, występując jako ich nabywca, a podmiotem umowy są zarówno należności główne jak i uboczne,
- kupujemy wierzytelności na zlecenie,
- poszukujemy w imieniu zleceniodawcy określonych wierzytelności do zakupu, co pozwala uregulować swoje zobowiązania kupionym długiem,
- występujemy jako powiernik wierzytelności,
- sprzedajemy wierzytelności.